HD-Formen

SFS nr: 2019:1
Departement/myndighet: Högsta Domstolen
Utfärdad: 2019-08-17
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:1
Övrig text: Skriven av HDs & stadsdomstolarnas grundare, Högsta Domare Overlord44
Ändringsregister: SFSR (Domstolskansliet)

Innehåll:
1 kap. HDs organisation
2 kap. HDs kvalifikationer
3 kap. HDs maktfördelning
4 kap. HDs rättegångsprocedur
5 kap. HDs makt
6 kap. Rättegångsöverklagan
7 kap. Eventuella straff
8 kap. HDs överseende av staff, FBI och andra myndigheter & organisationer
9 kap. HD och serverlagarna
10 kap. HD och serverägaren
11 kap. Vid stämning mot Högsta Domaren eller serverägaren
12 kap. Ändring av HD-formen

Kap 1 – HDs organisation
1 § 
  Högsta Domstolen ska alltid bestå av 3 utvalda opartiska nämndemän som representerar folket. Dessa nämndemän väljs ut innan varje rättegång i ordning med Kap 2: 1 §.

2 §   HD ska också alltid inkludera 2 domare. Varpå den ena domaren, den Högsta Domaren, har en fast position och måste alltid delta i alla HD-rättegångar. Den andra domaren ska vara en rättsdomare som är opartisk i fallet och väljs ut av Högsta Domaren.‌

3 §   Två nämndemän väljs av Högsta Domaren och en nämndeman väljs av rättsdomaren.

4 §   En domstolssekreterare ska alltid vara anställd av HD för att se till att fallen dokumenteras och att Högsta Domaren har medhjälpare under sin arbetsdag. Högsta Domaren kan (med godkännande av serverägaren) utse en vice, som, med Högsta Domarens godkännande, kan sitta som tillförordnad Högsta Domare under en rättegång i HD istället för Högsta Domaren, vid specifika tillfällen i HD. Spelaren ska tilltalas som Vice Högsta Domare, men när han eller hon tar Högsta Domarens plats så ska han eller hon tilltalas som tillförordnad Högsta Domare.

5 §   Nämndemännen ingår enbart i HD under en viss rättegång, därefter entledigas de omedelbart från sina positioner.

6 §   Högsta Domaren samarbetar med och överser Staff. Högsta Domaren och Högsta Domstolen ska vara fristående från Staff och opartisk.

Kap 2 – HDs kvalifikationer
1 §   Den Högsta Domaren ska alltid vara kunnig inom lagen och opartisk inom varje fall. Den ska vara utbildad av den förra HD, med undantag för den första. Högsta Domaren ska alltid ha serverägarens förtroende, annars får han eller hon inte utföra sitt jobb.

2 §   Rättsdomaren ska har varit med och observerat minst 8 HD-rättegångar, vara opartisk i fallet och ha Högsta Domarens förtroende, eftersom att det är Högsta Domaren som väljer rättsdomare.

3 §   Nämndemännen ska alltid vara opartiska. De ska alltid vara utvalda spelare som är inne på servern. Skulle det finnas för få som möter kriterierna så tillåts det att Högsta Domaren kallar in förstärkningar.‌

4 §   Alla på HD-bänken ska ha en fungerande mic och ska ha läst igenom serverlagarna.

5 §   Högsta Domaren och rättsdomaren ska kunna serverlagarna.

Kap 3 – HDs maktfördelning
1 §   Högsta Domaren och rättsdomaren får en (1) röst vardera under rättegången. Med undantag för Kap 11.

2 §   Nämndemännen får en (1) röst tillsammans under rättegången. Med undantag för Kap 11.

3 §   Om nämndemännen är oense så gäller majoritetsprincipen. Alltså att om majoriteten av nämndemännen tycker en sak, så går nämndemännens röst till det.

Kap 4 – HDs rättegångsprocedur
1 §   En rättegång i HD får enbart ske om någon har brutit mot serverlagarna, vid missbruk av staffmakt, om Rådet har brutit mot rådsformen, om städer eller andra entiteter stämmer varandra eller om en överklagan har kommit efter en stadsrättegång.
2 §   Rättgångsproceduren är som följande:

I Högsta Domaren väljer en rättsdomare som har kvalifikationerna i Kap 2.

II Högsta Domaren väljer två (2) nämndemän som har kvalifikationerna i Kap 2.

III rättsdomaren väljer en (1) nämndeman som har kvalifikationerna i Kap 2.

IV Högsta Domaren öppnar rättegången och agerar ordförande.

V Ordet ges först till den som stämmer eller åklagare.

VI Ordet ges sedan till försvaret, antingen tilltalad eller advokat.

VII Högsta Domaren ges möjlighet att ställa frågor till båda parterna.

VIII rättsdomaren ges möjlighet att ställa frågor till båda parterna.

IX Nämndemännen ges möjlighet att ställa frågor till båda parterna.

X Tilltalad och målsägande ges möjlighet att lägga till något.

XI Domarna och nämndemännen går till ett privat samtal och diskuterar fallet och tar ett beslut, genom en enkel omröstning som sker enligt Kap 3.

XII Högsta Domaren levererar beslutet och avslutar rättegången.

Kap 5 – HDs makt
1 §   HD är serverns högsta juridiska beslutsfattande organ.

2 §   HD ska alltid se till att lag och ordning gäller.

3 §   HD ska alltid se till att staff sköter sig på ett rättvist sätt och att inget maktmissbruk sker inom staff.

4 §   HD ska alltid se till att stadsrättegångar och andra domstolars juridiska utövande sker på ett rättvist och lagligt sätt och att alla domare på servern är rimligt utbildade och kvalificerade.

5 §   HD ska alltid se till att rättvisa skipas, det är HDs viktigaste ansvar.

6 §   HDs överhuvud, Högsta Domaren, har ensam makt om att acceptera eller neka rättegångar i HD. Det gäller däremot inte för rättegångar som rör Kap 5: 2 § och 3 §. Då måste alla rättegångar accepteras och genomföras.

7 §   HD ska alltid se till att ingen stad olagligt eller orättvist tar ifrån spelare, båda aktiva och inaktiva, sin privata mark eller egendom. Alla städer och andra entiteter måste ansöka till HD om att riva hus och annan egendom.

8 §   HD överser alla nämnda parter i Kap 5: 2 §, 3 §, 4 § och Kap 8: 1 §. Vilket innebär att HD ska se till att alla nämnda parter ska sköta sig enligt gällande lagar och regler, även enligt bra juridisk etikett och på ett rättvist sätt.

Kap 6 – Rättegångsöverklagan
1 §   Spelare får inte överklaga en HD-rättegång om inte Högsta Domaren anser det rimligt och förklarar rättegången ogiltig.

Kap 7 – Eventuella straff
1 §   HD kan, som ensam domstol på servern, ge ut prickar och varningar. 2 prickar innebär permbann (med undantag för Kap 6: 1 §) och 2 varningar innebär 1 prick.

2 §   HD kan också, som ensam domstol på servern, ge ut vilket straff som helst.

Kap 8 – HDs överseende av staff, FBI och andra myndigheter & organisationer
1 §   HD ska se till att staff, FBI, Åklagarmyndigheten och andra polis-, server- eller övriga organisationer sköter sig på ett rättvist sätt och enligt lag.

2 §   HD ska se till att FBI, Åklagarmyndigheten och staff använder sin makt på rätt sätt, speciellt i fall gällande spelares privata meddelanden och liknande.

3 §   HD ska se till att FBI och de andra som nämns i Kap 8: 1 § inte häktar eller bannar spelare i längre än 48 timmar utan att åtal väcks, eller att de släpps. De bör få prata med en advokat eller domare så snabbt som möjligt. Häktningar eller annat frihetsberövande kan förlängas med godkännande av HD och serverägaren. HD kan också häva en häktning eller frihetsberövande.

4 §   HD ska se till att FBI eller någon serverorganisation informerar alla berörda bannade spelare om deras rätt till rättegång.

5 §   HD ska se till att alla som nämns i Kap 8: 1 § informerar de spelare de häktar om deras rätt till rättegång.

6 §   HD ska se till att alla som nämns i Kap 8: 1 § sköter sig på ett rättvist och icke-diskriminerande sätt.

7 §   HD ska alltid se till att spelares privata integritet alltid prioriteras.

8 §   HD ska alltid verka för att minska staffs verktyg som kan användas för maktmissbruk, speciellt gällande spelares privata integritet.

Kap 9 – HD och serverlagarna
1 §   HD har ensam makt om att döma enligt serverlagarna.

2 §   HD ska se till att serverlagarna är rättvisa och godkända av serverägaren.

Kap 10 – HD och serverägaren
1 §   Den enda personen på servern som är över HD är serverägaren.

2 §   Han eller hon kan, som enda person på servern, avskaffa HD eller ändra HD-formen.

3 §   Han eller hon kan, som enda person på servern, avskeda Högsta Domaren.

4 §   Han eller hon är den enda som överser HD.

Kap 11 – Vid stämning mot Högsta Domaren eller serverägaren
1 §   Vid stämning mot eller av Högsta Domaren så tar serverägaren Högsta Domarens plats i Kap 3: 1 §. Om serverägaren är otillgänglig så kan, med serverägarens skriftliga godkännande, Kap 11: 3 § användas istället.

2 §   Vid stämning mot eller av serverägaren så ändras Kap 1: 1 § och 2 § till att enbart Högsta Domaren sitter.

3 §   Vid stämning mot både Högsta Domaren och serverägaren så tar en självständig opartisk panel över som bänk. De väljs genom att AU röstar fram 5 personer som spelarna anser vara opartiska och rättvisa. Personerna som vill får kandidera. Den som får flest röster blir Högsta Domare under rättegången, den med näst flest blir assisterande domare och de andra tre med flest röster blir nämndemän. Systemet kommer därmed bli detsamma som Kap 3: 1 § och 2 §. Den som blir Högsta Domare MÅSTE ha varit en Domare i en domstol på servern. Undantaget med en sådan rättegång är att den enbart är rådgivande, alltså inte bindande. Med andra ord så kan serverägaren, i samråd med Högsta Domaren, välja att häva rättegångsbeslutet.

4 §   Vid stämning mot hela staff så sitter bara Högsta Domaren tillsammans med 4 nämndemän, som Högsta Domaren själv väljer ut. 3 av Nämndemännen ska som vanligt ha 1 röst, Högsta Domaren 1 röst och en utvald Nämndeman 1 röst.

Kap 12 – Ändring av HD-formen
1 §   Den enda som kan ändra på HD-formen är serverägaren eller Högsta Domaren med serverägarens godkännande